PCA ASTER

آموزش تهیه نقشه تحلیل مولفه های اصلی ( PCA ) با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER در سامانه گوگل ارث انجین

تومان32000 افزودن به سبد خرید
Hyperion PCA

آموزش تهیه نقشه تحلیل مولفه های اصلی ( PCA ) با استفاده از تصاویر سنجنده Hyperion در سامانه گوگل ارث انجین

تومان31000 افزودن به سبد خرید
HCHO_Sentinel5

آموزش نحوه تولید نقشه وضعیت انتشار گاز فرمالدهید ( HCHO ) با استفاده از تصاویر Sentinel 5P در سامانه گوگل ارث انجین

تومان27000 افزودن به سبد خرید
طبقه بندی به روش MAximum

آموزش طبقه بندی نظارت شده به روش Maximum Likelihood در نرم افزار ENVI

تومان22000 افزودن به سبد خرید
Stripping_Instagram

آموزش رفع خطای راه راه شدگی ( Stripping ) در تصاویر ماهواره ای به 3 روش Single – Global – Local در نرم افزار ENVI

تومان35000 افزودن به سبد خرید
Thermal Atmospheric Correction

آموزش تصحیح اتمسفری باندهای حرارتی تصاویر ماهواره ای در ENVI

تومان7500 افزودن به سبد خرید
تصحیح اتمسفری لندست Flaash

آموزش تصحیحات اتمسفری تصاویر لندست به روش FLAASH در نرم افزار ENVI

تومان12000 افزودن به سبد خرید
تصحیح اتمسفری لندست - QUAC

دانلود آموزش تصحیح اتمسفری تصاویر لندست به روش QUAC در ENVI

تومان8000 افزودن به سبد خرید
photo_2021-08-07_01-24-26

آموزش طبقه بندی نظارت نشده ( Unsupervised Classification ) به روش IsoData

تومان30000 افزودن به سبد خرید
تبخیر و تعرق واقعی - پروداکت Wapor

آموزش نحوه پایش و تولید نقشه میزان تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از پروداکت WAPOR فائو در سامانه گوگل ارث انجین

تومان29000 افزودن به سبد خرید
CO_TimeSeries

آموزش نحوه محاسبه سری های زمانی وضعیت انتشار کربن مونوکسید ( CO ) با استفاده از تصاویر Sentinel 5p در سامانه گوگل ارث انجین

تومان17000 افزودن به سبد خرید
soil_texture2

آموزش نحوه تولید نقشه طبقه بندی بافت خاک برای 6 عمق خاک ( 0 – 10 -30 – 60 – 100 – 200 سانتی متر ) در سامانه گوگل ارث انجین

تومان29000 افزودن به سبد خرید
Fire_modis

آموزش نحوه تولید نقشه محدوده آتش سوزی با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در سامانه گوگل ارث انجین

تومان25000 افزودن به سبد خرید
Sand_content3

آموزش تولید نقشه محتوای شن و ماسه در 6 عمق استاندارد ( 0 – 10 – 30 – 60 – 100 -200 سانتی متر ) در سامانه گوگل ارث انجین

تومان28000 افزودن به سبد خرید
Net_ET_500m_GEE_8 Days

آموزش پایش وضعیت و تولید نقشه میزان تبخیر و تعرق خالص 8 روزه با استفاده از تصاویر سنجنده MDOSI در سامانه Google Earth Engine

تومان33000 افزودن به سبد خرید
Sentinel5p_cloud

دانلود آموزش تولید نقشه پارامترهای ابر ( Cloud ) با استفاده از تصاویر Sentinel_5P در سامانه گوگل ارث انجین

تومان30000 افزودن به سبد خرید