دورآموزش 0 تا 100 نرم افزار ArcGIS ویژه ورود به بازار کار 


 

دورآموزش 0 تا 100 پردازش تصاویر ماهواره ای در سامانه GEE


 

 

دورآموزش آنلاین برنامه نویسی چند زبانه ویژه ورود به بازار کار


 

دورآموزش 0 تا 100 برنامه نویسی به زبان پایتون ویژه ورود به بازار کار 


 

دورآموزش 0 تا 100 پردازش تصاویر ماهواره ای در ENVI ویژه ورود به بازار کار